You should install Flash Player on your PC

وقتی قلب حساس آقای مسعود بهنود آزرده می شود!

 آرشیو

 خانه نخست

وقتی قلب حساس آقای مسعود بهنود آزرده می شود!

 

 عبدالمالک ریگی را جمهوری اسلامی دستگیر کرد، آنگونه که  شواهد گواهی میدهد.سرویس های امنیتی امریکا، پاکستان، افغانستان،درطرح وانجام این نقشه به  ج.ا یاری رسانده اند.(آیاسربازان گمنام امام زمان همان سرویس های امنیتی امریکا، پاکستان و.. را تداعی نمیکنند؟)  .دستگیری ریگی به خصوص در این شرایط ،برای رژیم این حسن را دارد که به او امکان میدهدتاا قتدار نظام پوسیده را برخ بکشد. البته همچنان به امر یکای جهان خوار نا سزا میگوید ودولت اوبا ما هم میتواند از یک طرف ژست دفاع از مردم را بگیرد واز جهت دیگربا خوش رقصی برای آخوندها. امکان تثبیت ج. ا را فراهم کند. من در جواب مصاحبه مسعود بهنود با نشریه حکومتی انتخاب در همین ارتباط. در اول یونی2006مقاله ای نوشتم که بازپخشش می کنم .در این مطلب کوشش شده است نقش  جمهوری اسلامی در رشد خشونت طلبی.  انتقام  وشقاوت نیز شکافته شود.... 

   اینجا را کلیک کنید و مطلب را در آرشیو بخوانید