You should install Flash Player on your PC

بررسی کارهای سینمای آزاد ایران (1347-1357)/ شب دار . شب بیدار ( فیلمنامه)

 آرشیو

 خانه نخست

بررسی کارهای سینمای آزاد ایران

1357-1347

شب دار . شب بیدار ( فیلمنامه)

 

مارا سفری فتاد بی ما

وانجا دل ما گشاد بی ما

  "مولانا"

بازی: تیرداد سخایی

عکس: حمید صفایی

صدا: حسن بنی هاشمی

تصویر: سلیمان اف

نوشته کار، تدوین: آرمان امید

تهیه شده در سینمای آزاد ایران ـ بهار 53 ـ زمان 15 دقیقه

آرمان امیدازبچه های خوب وخوش فکر سینمای آزاد بود در سینمای آزاد 4 فیلم تجربی ساخت ،باد زخمی،سی مکتوب،مهرداد مرغ آبی ،باد زخمی وشب دار. شب بیدار، همزمان با کار فیلمسازی نمایشنامه نویسی را هم آغاز وادامه داد که نمایشنامه «زیتون »نوشته او کار بسیار موفقی شد. کار های سینمایی آرمان هم متفاوتوتفکر انگیز بود، اما برای نمونه مثل کارهای بهنام  جعفری  فیلمساز با استعداد دیگر گروه همه پسند نبود ، چون هنرمند متظاهری نبود ودرآن جو وجو کنونی این انسانها کارهایشان دیرتر شناسانده می شود.برای تنظیم بخش اسناد این شماره ی مجله سینمای آزاد ویادی از او به گوگل هم متوسل شدم اما فقط یک کار نمایشی او «کبودان و اسفندیار» درحاقظه  گوگل ضبط شده که با کارگردانی دیگران به روی صحنه رفته است ،هیچ عکس جدیدی هم از آرمان نیافتم ( عکس جوانی او  را که  در مجله سینمای آزاد در ایران چاپ شده است کنار فیلمنامه اش منتشر می کنیم ) . خیلی دوست دارم از این همراه صدیق وراستین سینمای آزاد خبر جدیدی داشته باشم هر جا هست وهر کاری که می کند سرفراز وموفق باشد....

 

*قیس آواره ی تمام ادوار رهگذر وادی ذهن خویش است.

سفر از بیرون به درون به کنش های دنیای ذهن (درون) بر سیر منطقی دنیای ماده (بیرون) اثر بگذارد.

برای قیس سیر درون گذر از هفت مرحله ی دوستی است.

قیس جدا آوارگی دایم در دنیای بیرون از مراحل دوستی می گذرد و به حیرت و آنگاه فقر در دنیای درون ذهنی اش می رسد و خود شاهد مرگ کالبد خویش در دنیای ویران ذهن خویشتن است.

با چنین برداشتی از سیر عرفان در افکار در کار مولانا دست به تجربه ای در تصویر زده شد که متن نمایشی آن در زیر آمده است. آرمان

 

 

           ـ الف ـ

1ـ                فیداین                             نمای عمومی از بیابان

2ـ                                            نمای میانه از تپه ها

3ـ                                            نمای عمومی از سردر کاروانسرا

4ـ                                            نمای عمومی از صحن کاروانسرا

5ـ                                            نمای عمومی از بیابان

6ـ                                            نمای میانه از تپه ها

7ـ                                            نمای عمومی ـ قیس در حین حرکت در بیایان

8ـ                                            نمای عمومی از سردر کاروانسرا

9 ـ                                           نمای عمومی ـ حرکت قیس

10ـ                                           نمای عمومی از سردر

11ـ                                           نمای عمومی ـ حرکت قیس

12ـ                                           نمای عمومی از بیابان

13ـ                                           نمای عمومی از تپه ها                                    فیداوت

 

                                               "صدای باد در طول نماهای این بخش به گوش می رسد و تا                                           انتهای فیلم ادامه دارد."

 

                                                                       ـ ب ـ

14ـ       فیداین                           نمای عمومی از سردر

15ـ                                           نمای عمومی از صحن کاروانسرا

16ـ                                            نمای عمومی از صحن کاروانسرا ـ قیس در گوشه ای نشسته است.

17ـ                                            نمای عمومی قیس نشسته است.

18ـ                                            نمای عمومی قیس نشسته است.

19ـ                                            نمای عمومی قیس نشسته است.

20ـ                                            نمای عمومی قیس نشسته است.

21ـ                                            نمای نزدیک از طاق های شکسته

22ـ                                            نمای عمومی از قیس

23ـ                                            نمای نزدیک از طاق ها

24ـ                                            نمای میانه از قیس

25ـ                                            نمای نزدیک از طاق ها

26ـ                                            نمای میانه از قیس

27ـ                                            نمای نزدیک از طاق ها

28ـ                                            نمای نزدیک از قیس

29ـ                                            نمای نزدیک از طاق ها

30ـ                                            نمای خیلی نزدیک از قیس                                       فیداوت

 

                                                                       ـ ج ـ

31ـ       فیداین                            نمای عمومی از سر در

32ـ                                            نمای عمومی از صحن داخل کاروانسرا

33ـ       "سوبژکتیو"                      نمای گردشی از صحن کاروانسرا (دوربین دور حوض حرکت می کند)                                                        فیداوت

                   

                                                "در طول این بخش (ج) صدای ناله قیس به گوش می رسد"

 

                                                                       ـ د ـ

34ـ       فیداین                            نمای عمومی از بیابان

35ـ                                            نمای میانه از تپه ها

36ـ                                            نمای عمومی از سر در

37ـ                                            نمای عمومی از صحن کاروانسرا

38ـ       "سوبژکتیو"                      نمای عمومی صحن داخلی کارونسرا                          فیداوت

 

                                                                       ـ ه ـ

39ـ       فیداین                            نمای میانه از دویدن قیس

40ـ                                            نمای عمومی از دویدن قیس

41ـ                                            نمای میانه از دویدن قیس

42ـ                                            نمای عمومی از سردر

43ـ                                            نمای عمومی از قیس که در گوشه ای نشسته است.

44ـ                                            نمای عمومی از قیس که نشسته است.

45ـ                                            نمای عمومی از سردر                                             فیداوت

                                               

                                                "در طول سه نمای اولیه این بخش (ه) صدای ناله قیس به گوش می رسد"

 

                                                                       ـ و ـ

46ـ      فیداین                             نمای نزدیک از قیس که سر بر دیوار می زند.

47ـ                                            نمای میانه از قیس در همان حال

48ـ                                            نمای نزدیک قیس از سرکوفتن خسته می شود و به زمین می افتد.

49ـ                                            نمای عمومی قیس در حال افتادن

50ـ                                            نمای میانه از تپه ها

51ـ                                            نمای عمومی از قیس که در گوشه ای افتاده است                                                                                 فیداوت

                                                "در طول سه نمای اولیه بخش (و) صدای ناله قیس به گوش می رسد"

 

                                                                       ـ ز ـ

52ـ       فیداین                            نمای عمومی از صحن خالی کاروانسرا

53ـ                                            نمای عمومی از صحن خالی

54ـ                                            نمای میانه از حوض

55ـ                                            نمای عمومی از صحن داخلی کاروانسرا                       

56ـ                                            نمای عمومی از حوض                                   فیداوت

                                                                      

                                                                       ـ ح ـ

57ـ                                            نمای میانه از تپه ها

58ـ                                            نمای عمومی ـ قیس در حین رفتن از بیابان

59ـ                                            نمای عمومی از سردر کاروانسرا

60ـ                                            نمای عمومی ـ رفتن قیس

61ـ                                            نمای عمومی از سردر

62ـ                                            نمای عمومی ـ رفتن قیس

63ـ                                            نمای عمومی از سردر                                             فیداوت

 

                                                                       ـ ط ـ

64ـ       "سوبژکتیو"                      نمای گردشی از صحن کاروانسرا (دوربین دور حوض حرکت می کند.)

65ـ                                            نمای میانه از تپه ها

66ـ       "سوبژکتیو"                      نمای گردشی از حوض ـ جسد بی جان قیس در کف حوض

67ـ                                            نمای میانه از تپه ها                                               فیداوت

                                               

                                                "در اولین نمای بخش (ط) صدای ناله قیس به گوش می رسد و از نمای سوم تا انتهای فیلم آواز دوستی لیلی"

 

                                                                       ـ ی ـ

68ـ                                            تیتراژ                                                           فیداوت                         

 

  

    

اشتراک گذاری:

Share