You should install Flash Player on your PC

حرف ها و خبرها (دسامبر 2007 ، شماره3 سینمای آزاد)

حرف ها و خبرها

خانه نخست

 

حرف ها و خبرها

 

دسامبر، ماه تولد سینما

 خانمها، آقایان

بیائید عجايب برادران لومیر اهل لیون را تماشا کنيد !

عکاسی متحرک، مرگ مغلوب شد!

خانم ها وآقايان

اين نمايش فراموش نشدنی را فقط با يک فرانک وبيست ببينيد

28 دسامبر 1895 در تاريخ کافه/کنسر يک روز برجسته است در بعد از ظهر آن روز در سالن هندی زير زمين گران کافه در نبش بلوار کاپوسين وکوچه اسکريپ سی وپنج نفر حضور داشتند. اين جمع نخستين تماشاگران سينما بودند *.

در انتهای سالن پرده سفيد کوچکی نصب شده بود ناگهان چراغ خاموش شد واين کلمات برپرده تابانده شد :.

سينما توگراف لومير

ژرژمليس مدير تياتر وشعبده باز که نامش بعنوان کاشف حقه های سينمايی (تروکاژ) ثبت شده است در اين جمع حضور داشت او در خاطراتش می نويسد:

در يک پرده کوچک طی چند لحظه يک تصوير بی حرکت نقش بست. با خود گفتم برای نشان دادن همين است که جنجال راه انداخته اند؟ اين کار را من ده سال است دارم انجام می دهم/ هنوز اين جمله را کاملا ادا نکرده بودم که يک اسب در حاليکه ارابه ای را بدنبال خود می کشيد به طرف ما براه افتاد بعد ماشين های ديگر وبعد عابران. خلاصه تمام تحرک خيابان/ در اين نمايش ما با دهان باز برجای خشک شده بوديم .. بعد ورود ترن به ايستگاه /خروج کارگران لومير از کارخانه ...( اين فيلمها نخستين فيلمهای تاريخ سينما هستند) و بعد باغبان آب پاچی شده ( باغبان لومير دارد گلها را اب می دهد که پايش به روی شيلنگ آب گير می کند وخودش خيس می شود واين حرکات خنده تماشگر را باعث می شود ) اين باعبان، نخستين باز يگر سينماست واين فيلم به نوعی اولين فيلم کمدی تاريخ سينما.

فيلم ديگر لومير ورود ترن به ايستگاه لاسيوتا خيلی هيجان توليد می کند تماشگران تصور می کنند که زير لکوموتيو خرد خواهند شد ونقل است که چند تايی از تماشاگران برای امان ماندن به زير صندلی پناه بردند.

دو نشريه پست وراديکال اولين مقالات انتقادی سينما را می نويسند . بخشی از نقد نشريه پست را نقل می کنيم:

اين خود زندگی است. عکاسی از مرز سکون عبور کرده وقتی اين دستگاه ها در دسترس عموم قرار بگيرد و ما بتوانيم از موجوداتی که برايمان عزيز هستند با اعمال وحرکتشان وبا کلمات برلبهايشان فيلم برداری کنيم آنوقت مرگ معنی اصلی اش را از دست خواهد داد.

ژرژ مليس تيز هوش اولين مشتری تاريخ سينما هم هست او ميخواست اين دستگاه را بخرد وقتی با بی اعتنايی اگوست وکنت لومير مواجه شد به پدر آنها روی آورد وپيشنهادش را ارايه داد .لومير پدر گفت: مرد جوان اين دستگاه تا مدتی بعنوان يک کشف جديد می تواند جالب باشد ولی آينده ای براي آن متصور نيست.

اما پيش بينی لومير پدر به واقعيت نپيوست. در زمان کوتاهی بعداز تولد؛ سينما زبان باز کرد؛(1927). در زمينه تروکاژ نيز به سرعت به سوی کمال حرکت کرد تا امروز که به مدد امکانات کامپيوتری بسياری ازصحنه هايی که ايجاد آن در باور های مردم 30 سال پيش نمي گنجيد به سهولت در استوديوها ايجاد مي شود ؛ فيلمهای رنگی نيز جانشين آثار سياه وسفيد شد. انواع واقسام شيوه های نمايش ايجاد وبه بازار عرضه گرديد؛ وايداسکرين؛ و يستاويژن؛ سينما اسکوپ ؛ پرده عظيم سينه راما و... وهمه اين تغييرات وتحولات در فاصله ای کوتاه به وقوع پيوست.

اما تنها امکانات دنيای معاصر در همه گيری سينما نقش نداشت. خاصيت جادويی سينما وتاثيری که بر عواطف واحساسات بشری مي گذارد وامکان وسيعی که برای سرگرمی فراهم مي آورد باعث شد که اين هنر مورد هجوم سرمايه داران نيز قرار بگيرد وبرای تکميل وگسترش بردآن ، دنيای سرمايه داری از کيسه پر فتوت خود مايه بگذارد. تولد تلويزيون اگر چه در ابتدا به صورت رقيبی سر سخت برای سينما در آمد. اما سر انجام اين دو به همنشينی مسالمت آميز تن در دادند وتلويزيون خود در اشاعه سينما سهيم شد .

سياست مداران نيز ازاين امر غافل نماندند آنان هم برای پيشبرد اهداف سياسی خود بدين وسيله متوسل شدند. حتی رژيم های سرکوبگر هم برای سرپوش گذاشتن به جنايات خود نيازمند اين امکان بودند وهستند.

تولد سینما ،برهمه عاشقان این هنر بزرگ مبارک باد.

ششمین جشنواره سینمای ایران در تبعید  پاریس

از 6 سال پیش در پاریس جشنواره سینمای ایران در تبعید کار  خودش را آغاز کرد. این شهر یکی از مراکز اصلی رشد و نمو و خودنمایی سینمای جمهوری اسلامی است. دلالها و کارچاق کن های کارکشته ای را جمهوری اسلامی برای این شهر تربیت کرده است. محمد حقیقت سر دلال بسیاری از معاملات سیمایی نیزدر پاریس فعال است. درچنین جوی دوام یک جشنواره سینمای در تبعید زحمت وپشت کار بسیار میخواهد. جشنواره سینمای در تبعید پاریس از 3 تا 6 آوریل  2008 ششمین دوره اش را برگذار خواهد کرد. بررسی نحوه برگذاری این جشنواره را به بعد از اتمام آن موکول می کنیم. علاقمندان برای کسب هر نوع اطلاع دیگر با جواد دادستان ( مدیر جشنواره) پاريس. با تلفن های   0609 12 68 07 و 01 45 42 20 16 يا بوسيله اي ميل به آدرس artenexil@free.fr تماس بگيرند.

جشنواره بین الملی عفاف وحجاب در تهران برگذار می شود!

سران جمهوری اسلامی و احزاب حامیشان در اوایل روی کار آمدن آخوندها خیلی دادو بیدادمی کزدند که بله رژِیم شاه پول مردم فقیررا خرج جشنواره ها کرد. فکر نمیکنم در گذشته آنهم در ده سال آخر عمر رژیم ،بیش از 6 یا 7 جشنواره در ایران برگذار می شد. که در اینجا قصد ما بررسی نحوه برگذاری آن جشنواره ها نیست. اما در رژیم مردمی! جمهوری اسلامی روزی یک جشنواره خلق می کنند- همه هم بین المللی است. اسم همه شان را درست بیاد نمی آورم اما  اینرا می دانم که  علاوه بر باز سازی جشنواره های رژِیم پیشین، رقمی نزدیک به 50 جشنواره را هم خودشان ابداع کرده اند. شکر خدای را عز وجل که از نعمت حضور جمهوری اسلامی چنان مردم به رفاه وآسایش رسیده اند که دیگر بودجه های برگذاری جشنواره ها تحمیلی به کیسه آنها نیست. آخرین جشنواره که دارند مقدمات اجرایش را فراهم می کنند. نام مبارکش جشنواره بین المللی عفاف وحجاب است. اگر بگویند همین دولت های اروپایی، همگام با امریکا که در پروژه اتم بازی شرکت دارند وهر روز برای ملاها شاخ وشانه می کشند خود سازنده فیلمها یی در تائید ارزشهای فرهنگی! حجاب خواهند شد وبه جشنواره جهانی ج. اسلامی رونق وصفا خواهند داد  تعجب می کنید؟ نه فقط تعجب ندارد بلکه بسیار هم محتمل است. چند ماه صیر کنید.

عزت الله انتظامی به سانسور فیلم گاو اعتراض می کند!

عزت الله انتظامی یکی از بازیگرانیست که بیش از هر بازیگری برای جمهوری اسلامی خوش رقصی می کند، بهمین دلیل هم محبوب حکومت است وبه او لقب آقای بازیگر داده اند. این آقای بازیگر، موقعیتش بین هر دو باند رژیم تثبیت شده است. بهمین دلیل چندی قبل سفارت جمهوری اسلامی دولت احمدی نژاد در فرانسه برایش بزرگداشت مجللی با حضور ایرانیان تبعیدی! برگذار کرد.

یکی دو هفته قبل، تلویزیون حمهوری اسلامی فیلم گاو مهرجویی را نشان د اد ومیزان سانسور فیلم به حدی بود که عزت الله خان را به اعتراض وا داشت.

اول اینکه انتظامی یکی از بازیگران فیلم بوده چرا کارگردان فیلم، داریوش مهرجویی که وی هم دست کمی از بازیگر فیلمش ندارد صدایش در نمی آید؟ دوم-فیلم گاو تنها فیلمی از رژِیم پیشین است که حضرت امام امت را خوش می آمد وتماشایش فرمودند. حالااین صدا وسیمای   گستاخ به حد وحدودپسند رهبر راحل هم تعرض می کند؟ اما آقای بازیگر نباید به صدا وسیمای  ج.ا معترض باشد- بهتر است اعتراضش را مستقیم به داریوش مهرحو یی تسلیم کند. مگر مهرجویی نگفت؟

 اینجا سینما، اسلامی می شود ،خط دار می شود ،برخلاف سینمای غرب که به  فساد وتباهی کشیده شده است سینمای اسلامی وخط دار همین است دیگر .خط رژیم را انتظامی ها ومهرجویی ها تعین نمی کنند، آنها باید با خفت وخواری تمکین کند و تا کنون نیز چنین کرده اند.

بصیر نصیبی / 20 دسامبر 2007